Изпълнителна агенция по горите

Длъжност: Изпълнителен директор
Име: Григор Гогов
Телефон: 0298511503
Вътрешен: 503
Електронна поща: gogov@iag.bg
Длъжност: Зам. изп. директор
Име: Росен Попсавов
Телефон: 0298511509
Вътрешен: 509
Електронна поща: popsavov@iag.bg
Длъжност: Главен секретар
Име: Илиан Точев
Телефон: 0298511504
Вътрешен: 504
Електронна поща: tochev@iag.bg
Длъжност: Финансов контрольор
Име: Веска Делчева
Телефон: 0298511557
Вътрешен: 560
Електронна поща: vdelcheva@iag.bg
Длъжност: Служ. по сиг. на информацията
Име: Веселин Райчев
Телефон: 0298511561
Вътрешен: 561
Електронна поща: raichev@iag.bg
Дирекция "Звено "Вътрешен одит"":
Длъжност: Ръководител звено
Име: Благовеста Лалова
Телефон: 0298511557
Вътрешен: 557
Електронна поща: blalova@iag.bg

Отдели
Служители в дирекцията: 3
Дирекция "Финансово-стопански дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Димитър Чапанов
Телефон: 0298511559
Вътрешен: 559
Електронна поща: d.chapanov@iag.bg


Отдели
Счетоводство
Бюджет и управление на собствеността
Служители в дирекцията: 13
Дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Даниела Ангелова
Телефон: 0298511754
Вътрешен: 754
Електронна поща: dangelova@iag.bg


Отдели
Нормативни дейности
Правнo-административни дейности
Човешки ресурси
Служители в дирекцията: 17
Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността ":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Нено Ненов
Телефон: 0298511506
Вътрешен: 506
Електронна поща: nenovni@iag.bg Отдели
Служители в дирекцията: 8
Дирекция "Промени в горските територии":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Валентин Чамбов
Телефон: 0298511561
Вътрешен: 513
Електронна поща: vchambov@iag.bg


Отдели
Промяна на предназначението и промени в собствеността
Учредяване на вещни права
Служители в дирекцията: 16
Дирекция "Гори и лесовъдски дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Ценко Ценов
Телефон: 0298511551
Вътрешен: 551
Електронна поща: cenov@iag.bg

Отдели
Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите
Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите
Инвентаризация и горскостопанско планиране
Служители в дирекцията: 27
Дирекция "Опазване на горите":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Димитър Баталов
Телефон:
Вътрешен:
Електронна поща: dbatalov@iag.bg


Отдели
Служители в дирекцията: 10
Дирекция "Ловно стопанство ":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Мирослав Джупаров
Телефон: 9045303
Вътрешен:
Електронна поща: djuparov@iag.bg Отдели
Служители в дирекцията: 9
Дирекция "Проекти и международни дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Деница Пандева
Телефон: 029045360
Вътрешен:
Електронна поща: denica@iag.bg

Отдели
Служители в дирекцията: 11