НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Учредяване на вещни права

В отдела работят 7 служители:
Джемиле Молаахмед Началник отдел тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: djemile_m@iag.bg
Антония Лозанова Главен експерт тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: alozanova@iag.bg
Зоя Михова Главен експерт тел. 98511528 , вътр: 528 е-поща:
Любен Юсев Главен експерт тел. 98511526 , вътр: 526 е-поща: yusev@iag.bg
Борислава Янева Главен специалист тел. 98511513, вътр: 513 е-поща:
Галина Горанова Главен специалист тел. 98511504, вътр: 504 е-поща: g.goranova@iag.bg
Драгомир Цицелков Старши експерт тел. 98511527, вътр: 527 е-поща: drago@iag.bg