РДГ Смолян | Обява за работа

Дата на валидност: 18.07.2022

Длъжност: ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт“ в Дирекция „Горско стопанство” на РДГ – Смолян.
Звено: РДГ Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Регионална дирекция по горите град Смолян, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД05-264 / 04.07.2022 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Смолян, обявява конкурс за експертна длъжност:

 

 „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”

 

             Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 щатна бройка „Младши експерт” в Дирекция „Горско стопанство” на РДГ – Смолян.

Материали