РДГ Стара Загора | Обява за работа

Дата на валидност: 08.07.2022

Длъжност: ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР - 2 ЩАТНИ БРОЙКИ
Звено: РДГ Стара Загора

 

Главен Горски Инспектор - две щатни бройки

Осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на служители от по-високи длъжностни нива. Организира  работата на горските инспектори, предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите /ЗГ/, Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, Закона за защитените  територии /ЗЗТ/, Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и Закона за лечебните растения /ЗЛР/, както и подзаконовите нормативни актове издадени въз основа на тях.

 

Материали