РДГ Стара Загора | Обява за работа

Дата на валидност: 08.07.2022

Длъжност: Конкурс за длъжността "СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ"
Звено: РДГ Стара Загора

Заемащият длъжността „Старши счетоводител”, в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна”, приема и проверява по форма и съдържание първичните счетоводни документи, като организира и срочно осчетоводява по аналитични и синтетични сметки, своевременно отразява информацията от счетоводните записвания в програмния продукт,  съхранява всички счетоводни документи, подпомага гл. счетоводител и го замества в негово отсъствие, участва в извършване на инвентаризация и др. 

Материали