РДГ Русе | Обява за работа

Дата на валидност: 10.05.2022

Длъжност: Конкурс за "Старши юрисконсулт" в Дирекция "Обща администрация" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе


            РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ (РДГ)- гр. Русе 

гр. Русе, бул.”Скобелев” № 7, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №50/26.04.2022 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Русе, 


           ОБЯВЯВА КОНКУРС 


 за назначаване на държавен служител при следните условия:

I. Конкурсът се обявява за длъжността :

„Старши юрисконсулт”, дирекция „Обща администрация” в Регионална дирекция по горите Русе - 1 щатна бройка, служебно правоотношение;

ІІ. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

-  Образователна степен – магистър;

- Вид образование – висше юридическо, специалност „Право”.

-  Професионален опит – 1 /една/ година по специалността „Право“;

-   Ранг – V младши;

ІII Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност - областта на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за обществените поръчки, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, АПК, ГПК, НК и НПК и интервю.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура – съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

IV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 

1.Заявление за участие по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС /Обн. ДВ, бр. 97 от 2019 г./;

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

 3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен магистър по „Право”;

 4. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

 5. Копие от документ за компютърна грамотност.

 6. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.

V. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в “Деловодството” на РДГ Русе, на адрес: гр. Русе, бул. ”Скобелев” № 7, ет. 2,  стая № 16,  всеки работен ден от 08:30 часа – до 12:30 часа и от 13:00 – до 16:30 часа.,  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в специализиран сайт или портал за търсене на работа. Документите по т. IV.1 – 6 от обявлението може да се подават по електронен път на e mail : rugruse@iag.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VI. Длъжността „Старши юрисконсулт” в дирекция „Обща администрация” в Регионална дирекция по горите Русе има за цел :

- ръководи и организира процесуалното представителство на РДГ пред органи на съдебната власт;

- координира и организира сключването на договорите на РДГ с юридически и физически лица;

- разработва вътрешните административни актове на РДГ;

-  организира защитата на интересите на РДГ по изпълнението на сключените договори;

- осъществява правното обслужване при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- участва в подготовката на документите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудови и служебни правоотношения;

- контролира законосъобразността на административнонаказателните преписки, по които Директорът на РДГ е административнонаказващ орган;

- предоставя становища и участва като член на комисии в РДГ съгласно Закона за горите;

- участва при извършването на проверки относно спазването на законодателството в областта на горите.

VIІ. Начина на определяне на размера на основната заплата съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на РДГ Русе – 1200 /хиляда и двеста/ лева.

VIII. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от Главен специалист ”Човешки ресурси” в РДГ Русе, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите по чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта и обявлението за конкурса не се регистрират.

Материали