РДГ Стара Загора | Обява за работа

Дата на валидност: 26.04.2022

Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ"
Звено: РДГ Стара Загора

Главен експерт „Стопанисване и ползване“

Контролира и участва в изготвянето, анализирането, прогнозирането, разработването на концепции, планове и програми за развитието на функцията "Стопанисване и ползване" в Регионална дирекция на горите Ст. Загора, контролира и следи за правилното и целесъобразно предвиждане и провеждане на сечите в горските територии- държавна собственост, контролира  маркирането на лесосечния фонд от горски територии; осъществява контрол по спазването на ГСП и утвърдените планове и прогнози за развитието на ДГС и ДЛС, провежда държавната политика по стопанисване на горите, контролира цялостната лесовъдска дейност, свързана с формирането и възобновяването на насажденията; увеличаване на тяхната продуктивност; подобряване на здравословното им състояние; повишаване на устойчивостта им на биотични и абиотични фактори; съхраняване и обогатяване на горските екосистеми и биологичното разнообразие в тях; повишаване на специалните им функции и ползвания както и други функции и задължения съобразно длъжностната характеристика. Познание на нормативните актове в областта на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения, Закона за административните нарушения и наказания, Закона държавния служител и други закони, свързани с естеството на работата му, Устройствения правилник на РДГ.

Материали