РДГ Стара Загора | Обява за работа

Дата на валидност: 29.12.2021

Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ГОРСКА ИКОНОМИКА
Звено: РДГ Стара Загора

Контролира и участва в изготвянето, анализирането, прогнозирането и разработването на концепции, планове и програми за развитието на функцията „Горска икономика“ в района на дейност на Регионална дирекция по горите Стара Загора, познаване принципите за изграждане на фирмена СУК, организацията и методите на одитирането познание на нормативните актове в областта на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения, Закона за административните нарушения и наказания, Закона държавния служител и други закони, свързани с естеството на работата му, Устройствения правилник на РДГ.

Материали