РДГ Стара Загора | Обява за работа

Дата на валидност: 17.03.2021

Длъжност: Главен специалист - Горски инспектор
Звено: РДГ Стара Загора

Описание на длъжността: Главен специалист - горски инспектор осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗРА, ЗЛР, ЗБР и подзаконовите актове по прилагането им.

Материали