РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 16.02.2021

Длъжност: Главен специалист -горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново

Главен специалист-горски инспектор осъществява непосредствения контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществява контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата. Предотвратява и разкрива нарушенията по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, ЗЗТ, ЗБР и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

Материали