РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 21.09.2020

Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Шумен

Главен горски инспектор - Осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на служители от по-високи длъжностни нива. Организира  работата на горските инспектори, предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите /ЗГ/, Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, Закона за защитените  територии /ЗЗТ/, Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и Закона за лечебните растения /ЗЛР/, както и подзаконовите нормативни актове издадени въз основа на тях.

Материали