РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 31.07.2020

Длъжност: „Главен експерт-стопанисване и ползване“, в дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – гр. В. Търново
Звено: РДГ Велико Търново

Длъжността „Главен експерт-стопанисване и ползване“ е свързана с провеждане на държавна политика в териториалния обхват на дейност на РДГ гр. В. Търново  и стопанисването на горите и ползването в тях, контрол по опазването на горските територии, достъпа до горите и защита от пожари. Главен експерт-стопанисване и ползване извършва проверка по документи и на терен на горскостопански програми и план-извлечения за промяна насоката на стопанисване. Извършва проверки и подготвя отговори на жалби и сигнали

Материали