РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 27.07.2020

Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Берковица

Регионална  дирекция по  горите – Берковица, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД-16/02 от 15.07.2020 г. на директора на РДГ – Берковица 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността „Юрисконсулт в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица. 

Материали