РДГ Смолян | Обява за работа

Дата на валидност: 01.02.2020

Длъжност: Старши Горски Инспектор
Звено: РДГ Смолян

”Старши горски инспектор” контролира дейността по опазване на горските територии, горските, дивечовите и рибните ресурси в обектите за любителски риболов в териториалния обхват на дейност на РДГ, обхващаща действията по предотвратяване и разкриване на нарушения на разпоредбите на законите и подзаконовите нормативни актове.   Установяване на административни нарушения, свързани с горските територии, горските и дивечовите ресурси и рибните ресурси в обектите за любителски риболов, както и санкциониране на техните извършители. Уведомяване и подпомагане на органите на досъдебно производство при констатиране на престъпления, свързани с горските територии, горските и дивечовите ресурси и рибните ресурси в обектите за любителски риболов, както и разкриване на извършителите им.

Материали