РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 10.09.2019

Длъжност: Старши експерт – контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново

„Старши експерт – контрол по опазване на горските територии“, в дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – гр. В. Търново – 1 работно място

1.Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши експерт – контрол по опазване на горските територии“, дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново са:
-Образователна степен – висше образование, бакалавър
-Професионален опит – 1 година
-Ранг – V младши

2.Специфични изисквания за заемане на длъжността: Вид образование - висше лесовъдско образование по специалност от професионално направление "Горско стопанство" с придобита професионална квалификация "инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер" по специалностите "Горско стопанство", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Лесоустройство", "Ловно стопанство", "Селекция, семепроизводство и горски култури", "Защита на горите", "Стопанисване на горите", "Ловно и рибно стопанство", "Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, съгласно т.5 на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите.

3.Длъжността „Старши експерт – контрол по опазване на горските територии“ в дирекция „Горско стопанство“ е свързана с:
•контрол по опазването на горските територии от незаконна сеч и извоз, незаконна паша и строителство в горските територии;
• контрол по съставянето на актове и издаването на наказателни постановления по съставените актове от горските инспектори;
• проверка по жалби и сигнали, свързани с опазването на горите;
• проверка по документи и на терен на ГСП и план-извлечения за промяна вида на сечта на територията на РДГ В.Търново.

Материали