РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 23.08.2019

Длъжност: Конкурс за Старши експерт-Стопанисване наи защита на горските територии
Звено: РДГ Ловеч

Кратко описание на длъжността:

Длъжност Старши експерт „Стопанисване и защита на горските територии”.

Служителят на длъжността Старши експерт „Стопанисване и защита на горските територии” осъществява контрол по изпълнение на дейностите по ползването на горските територии, собственост на физически и юридически лица, общини и държавни горски територии, по изготвяне и изпълнение на горскостопански планове, програми и проекти в териториалния обхват на РДГ – Ловеч.

Материали