ДПП Рилски манастир | Обява за работа

Дата на валидност: 30.08.2019

Длъжност: ДПП Рилски манастир обявява конкурс за длъжността „Старши специалист – горски инспектор”
Звено: ДПП Рилски манастир

Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:

1. Образователна степен – средно лесовъдско образование или приравнено на него;

2. Специалност: „Горско стопанство” с придобита квалификация „техник-лесовъд” или „техник- технолог”, или професия „техник-лесовъд” или „техник-механизатор”, или  приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на ЗНП, ЗПОО и ЗСООМУП;

3. Професионален опит  – 1 година трудов стаж в Изпълнителна агенция по горите или нейни специализирани териториални звена или в ТП на ДГС.

Материали