ДПП Шуменско плато | Обява за работа

Дата на валидност: 30.01.2019

Длъжност: "Старши експерт"
Звено: ДПП Шуменско плато

Длъжност: „Старши експерт“ "Образователни дейности, информираност и публичност" в ДПП "Шуменско плато"

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши експерт” в ДПП "Шуменско плато":

- образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- ранг V младши или 1 /една/ години професионален опит в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Материали