РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 25.01.2019

Длъжност: Главен експерт „Стопанисване и ползване”
Звено: РДГ Бургас

Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД 16 - 00013 / 11.01.2019 г. на директора на РДГ Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 За длъжността Главен експерт „Стопанисване и ползване” в Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

Брой работни места за който се обявява конкурса - 1 работно място.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Главен експерт „Стопанисване и ползване” в Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас:

            1. Образователна степен – висше лесовъдско образование, квалификационна степен бакалавър.

            2. Специалност: професионална квалификация „инженер по горско стопанство", „магистър-инженер по горско стопанство" или „магистър-инженер" по специалностите „Горско стопанство", „Лесовъдство", „Лесоползване", „Лесоустройство", „Ловно стопанство", „Селекция, семепроизводство и горски култури", „Защита на горите", „Стопанисване на горите", „Ловно и рибно стопанство", „Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

            3. Професионален опит – 2 години стаж по специалността.   

ІІ. Начинът за провеждане на конкурса са тест и интервю с кандидатите.

ІІІ. Етапи на провеждане:

1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

2. Допускане на кандидатите.

3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

І етап – провеждане на тест.

ІІ етап – интервю.

ІІІ етап – окончателно класиране.

ІV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса за длъжността са:

            1. Заявление за участие по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители).

            2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец.

            3. Копия от документи за образователно-квалификационна степен.

            4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина

            5. Автобиография европейски формат – CV.

            6. Копие от документ за самоличност.

            V. Документите следва да бъдат представени  в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в  местен ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на РДГ Бургас.

VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса щи се обявяват в интернет страницата на РДГ Бургас.

            VІІ. Длъжността Главен експерт „Стопанисване и ползване”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               e свързана с осъществяване на непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на служители от по високи длъжностни нива. Извършва проверки, дава предписания и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените  територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения, както и техните подзаконовите нормативни актове.

VІІІ. Минималният размер на основната заплата за длъжността Главен експерт  „Стопасване и ползване” на РДГ Бургас е в размер на 560 лева.

ІХ. РДГ Бургас не изплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

 

 

Материали