ЛЗС Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 01.11.2018

Длъжност: Главен експерт в Лесозащитна станция - Пловдив - 2 изнесени позиции
Звено: ЛЗС Пловдив

1. Главен експерт в Лесозащитна станция - Пловдив  - изнесен офис в гр. Стара Загора – 1 работно място;

2. Главен експерт в Лесозащитна станция - Пловдив  - изнесен офис в гр. Кърджали – 1 работно място;

 

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Главен експерт в Лесозащитна станция – Пловдив са:

  1.  Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
  2. Степен на образование: висше лесовъдско образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по специалност съгласно т.5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите ”;
  3. Професионален опит – 2 /две/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или
  4. Ранг –IV ( четвърти ) младши;

Материали