ДПП Шуменско плато | Обява за работа

Дата на валидност: 20.12.2017

Длъжност: младши специалист "Горски инспектор"
Звено: ДПП Шуменско плато

Дирекция на Природен парк "Шуменско плато" обявява конкурс за длъжността младши специалист "Горски инспектор".

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Министерство на земеделието, храните и горите 

Дирекция на Природен Парк «Шуменско плато»-Шумен

гр. Шумен, Лесопарк «Кьошкове», тел. 054 800 765

e-mail:office@shumenskoplato.net, shplato@hotmail.com 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекцията на Природен Парк „Шуменско плато“   на основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 31, ал.2 от Наредбата №1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването и Заповед № Р-12/15.11.2017 г. на инж. Сашко Кунев-директор,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността ”Младши специалист  „Горски инспектор” в дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”

 

I. Кратко описание на длъжността:

Извършване на непосредствен контрол върху дейностите в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти, контрол върху пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазване на горите и защитените територии в тях, предотвратяване на закононарушения, касаещи горските територии, горските  и дивечовите ресурси чрез спиране на незаконните дейности, даване на разпореждания  и предписания по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, ЗЗТ, ЗБР и подзаконовите актове по прилагането им.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.Образование:средно-лесовъдско, специалност „Горско и ловно стопанство” с придобита квалификация „техник-лесовъд”, или приравнени към тях др. подобни съгласно  Наредбата №1 от 30 януари 2012 г.

2.Професионален опит –не се изисква 

III. Начин за провеждане на конкурса: 

1. Допускане до конкурса чрез подбор по представени документи:

- решаване на тест;

- интервю за професионална компетентност.

IV.Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление;

2. Автобиография (CV);

3. Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността/ако кандидатът има такъв;

5.  Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващ, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

7.Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

*не страда от психически разстройства;

*през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II, от Закона за здравето  и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

8. Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

*срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие;

 * лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

9. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;

10. Медицинско свидетелство.

За участие в конкурс се допуска  и кандидат, който не е получил документа по V, т. 6 , но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

V.Място и срок на падаване на документите:

Документите по т. IV следва да бъдат представени  в едномесечен срок срок от деня на публикуване на настоящото обявление. Документите са подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник по нотариално заверено пълномощно от 9.00 до 16.30 ч. в деловодството на ДПП „Шуменско плато” с адрес гр. Шумен, лесопарк „Кьошкове”.

VI. Обявявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

Информационното табло в ДПП „Шуменско плато” на адрес: гр. Шумен, лесопарк „Кьошкове” и на интернет страницата www.shumenskoplato.net

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. САШКО КУНЕВ

 

            ДИРЕКТОР НА ДПП „ШУМEНСКО ПЛАТО”