ДПП Шуменско плато | Обява за работа

Дата на валидност: 27.11.2017

Длъжност: старши експерт "Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители"
Звено: ДПП Шуменско плато

Дирекция на Природен парк "Шуменско плато" обявява конкурс за длъжността старши експерт "Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители".

 

   

     

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите 

Дирекция на Природен Парк «Шуменско плато»-Шумен

гр. Шумен, Лесопарк «Кьошкове», тел. 054 800 765

e-mail:office@shumenskoplato.net, shplato@hotmail.com 

 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекцията на Природен Парк „Шуменско плато“   на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № Р-11/15.11.2017 г. на инж. Сашко Кунев-директор,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността ”Старши експерт  „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители” в дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”

 

I. Краткоописание на длъжността:

Мониторинг на флората и фауната в парка, прилагане на плана за управление на парка, функционално зониране, планиране, визия за развитие на природния парк, работа по структурни фондове и оперативни програми, изготвяне и управление на проекти. Нормативна уредба в общствените поръчки.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, специалност: „Горско стопанство”- инженер-лесовъд.

2. Професионален опит–една година по специалността.

3.Ранг-V младши

III.Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността:420,00(четиристотин и двадесет) лева.

IV.Начин за провеждане на конкурса:

1. решаване на тест;

2. събеседване.

 V.Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурса съгласно приложение №2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2.Копие от документ за самоличност;

3.Копие от диплома за завършено висше образовение, съответстващо на т. II.1.

4. Докумен, удостоверяващ стаж по специалността съгласно изискванията на т. II.2;

5. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка;

6. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено лице, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7. Автобиография (CV);

8.Свидетелство за съдимост-оригинал;

9. Копие от свидетелство за управление на МПС.

10.Други документи-референции, придобити квалификации, езици, публикации и др.

Забележка:Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.

VI.Място и срок на падаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в офиса на ДПП „Шуменско плато” в 10-дневен (десет ) срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в един местен всекидневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията. Документите са подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник по нотариално заверено пълномощно от 9.00 до 16.30 ч. в деловодството на дирекцията на парка.

VII. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационните табла в мястото за обяви на дирекцията на Природен парк „Шуменско плато” на адрес: гр. Шумен, лесопарк „Кьошкове”.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страниците на ИАГ и ДПП „Шуменско плато” - http://www.iag.bg и www.shumenskoplato.net  За допълнителна информация: сл.тел.: 054 800 765.

 

 

 

 

 

ИНЖ. САШКО КУНЕВ

 

            ДИРЕКТОР НА ДПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО”

 

 

Материали