РДГ Кърджали | Обява за работа

Дата на валидност: 31.01.2017

Длъжност: Главен експерт "Стопанисване и защита на държавните и недържавните гори",Главен експерт "Ползване на горите,горска политика,проекти и оперативни програми"
Звено: РДГ Кърджали

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

 

 

 

Долуподписаният(та) ................................................................................................................. 

ЕГН: ........................., лична карта № .........................., изд. на ............................. г. от ..................................................., адрес: ....................................................................................,

тел. ............................................

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че:

            1. Съм пълнолетен/на български/ска гражданин/ка;

            2. Не съм поставен/а под запрещение;

            3. Не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

            4. Не съм лишен/а по съответен ред от правото да заемам определена длъжност.

            Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

               

 

 

Дата: .........................                                                          Декларатор: .....................................

                                                                                                                                   (подпис)

 ОБЯВЛЕНИЕ

Регионална дирекция по горите – Кърджали, с адрес: гр. Кърджали, ул. „Васил Левски” № 2,тел:0887222339 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и   Заповед №  23/13.01.2017 г. на директора на РДГ-Кърджали,

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

І.За следните длъжности:

1. Главен експерт „Стопанисване и защита на държавните и недържавните гори” - 1щатна бройка и главен експерт „Ползване на горите, горска политика, проекти и оперативни програми“ – 1 щатна бройка  към  дирекция „Специализирана администрация”.

ІІ.   Минималните   и   специфични   изисквания,   предвидени   в нормативните актове за заемане на длъжността са:  

- Да отговаря на изискванията на чл.7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.

- Образователна степен – висше лесовъдско образование, съгласно т.5 на &1от Допълнителните разпоредби на Закона за горите -  степен „бакалавър” ;

- Професионален опит:з а длъжностите Главен експерт „Стопанисване и защита на държавните и недържавните гори” и главен експерт „Ползване на горите, горска политика, проекти и оперативни програми“

– 2 /две/ години;

-         Ранг – IV младши;

-         Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: компютърна грамотност.

 

III. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и събеседване.

IV. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: 

1.Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /Обн. ДВ, бр. 6 от 2004 г./;

2.Копие от документ, удостоверяващ  придобита образователно – квалификационна степен.

3.Копия от съответните официални документи, удостоверяващи трудовият стаж по специалността  - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит).

4. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

V.Документите следва да бъдат представени в “Деловодството” на РДГ – Кърджали, ул.”Васил Левски” № 2, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник , в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и интернет страницата/страниците на ИАГ и РДГ Кърджали.

VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в Регионална дирекция по горите,            гр. Кърджали, ул.“Васил Левски“ № 2 и на интернет страницата на РДГ Кърджали.

VІІ. Длъжността Главен експерт „Стопанисване и защита на държавните и недържавните гори” има за цел:

· да контролира, координира, консултира и организира дейностите при провеждане на държавната политика по стопанисване на горите, свързана с формиране и възобновяване на насажденията, увеличаване на тяхната продуктивност, подобряване на здравословното им състояние и тяхната устойчивост.

Длъжността Главен експерт „Ползване на горите, горска политика, проекти пи оперативни програми” има за цел:

· да контролира, координира и организира дейностите при провеждането на държавната политика при ползване на дървесината и недървесните горски продукти, паша в горите и прилагането на Регламент/ЕС/ № 995/2010г. и защита на горските територии от пожари.

VIII. Минимален размер на основната работна  заплата за длъжността:

- Главен експерт ”Стопанисване и защита на държавните и недържавните гори ” е 460.00 лв.

- Главен експерт „Ползване на горите, горска политика, проекти пи оперативни програми” е 460 лв.

 

 

 инж. ЮСЕИН ЕФЕНДИЕВ

Директор РДГ-Кърджали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2

към чл. 17, ал. 1
на Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

за длъжност  ........................................

(наименование на длъжността)

административно звено    РДГ Кърджали, звено ...........................................................

(наименование на звеното)

 

 

Лична информациЯ

 

Трите имена на кандидата

 

 

Дата на раждане

 

Място на раждане

 

Адрес

 

 

Телефон за контакти

 

 

 

Образователна подготовка

Вид и степен на завършено висше образование

 

Наименование на висшето училище

Образователно-квалификацион-на степен

Специалност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Допълнителна квалификация

 

Тема/наименование на квалификационната програма и курс

Период и място на провеждане

 

Получени дипломи, сертификати и удостоверения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

 

 

Компютърни умения

Материали